28 december, 2017

Stadgar

Stadgar för Jungs Friskola Ekonomisk Förening

§ 1 Firma

Föreningens företagsnamn (firma) är Jungs Friskola Ekonomisk Förening.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem för bygdens barn samt att bedriva därmed förenlig verksamhet såsom föreläsningar och kursverksamhet.

Skolans inriktning skall vara allmän.

Skolan skall följa Skolverkets läroplan.

Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande skol- och fritidshemsmiljö som ger barnen trygghet och självtillit samt en god grund för fortsatta studier.

För den dagliga pedagogiska verksamheten skall behörig personal finnas.

Ansvarig för verksamheten skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges

uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet.

Verksamheten skall i övrigt uppfylla de krav Skolverket, Skolinspektionen, Socialstyrelsen,

länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma

att ställa.

Föreningen skall drivas utan vinstintresse.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Vara kommun.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den som styrelsen utser att göra det.

Elevplats i skolan kräver ej vårdnadshavares medlemskap i föreningen.

§ 5 Medlems skyldigheter

Alla medlemmar är skyldiga att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Intagning

Intagning (nyinskrivning) av barn till föreningens verksamhet sker efter ansökan

till styrelsen. Vid efterfrågan större än tillgången på elevplats ordnas kö enligt följande kriterier:

  • I första hand syskon
  • I andra hand geografisk närhet
  • I tredje hand ansökningsdatum

§ 7 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor.

Insatsen betalas kontant när medlemskapet beviljats.

Medlemsinsatser återbetalas endast om föreningen upplöses och då endast till de som är medlemmar då föreningen upplöses.

§ 8 Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 kr.

Medlemsavgiften betalas på sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

§ 9 Uppsägning av medlemskap

Uppsägning för utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen senast tre månader före aktuellt uppsägningsdatum. Styrelsen äger dock rätt att förkorta uppsägningstiden .

Medlem som har sagt upp sig förlorar sin rätt att deltaga i överläggningar och beslut

om föreningens angelägenheter.

§ 10 Uppsägning av fritidshemsplats

Uppsägning av fritidshemsplats skall göras skriftligen till styrelsen. Uppsägning av plats skall ske senast två månader före aktuellt uppsägningsdatum.

§ 11 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller

motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem kan överklaga frågan om uteslutning till föreningsstämma genom

anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning

avsänts till medlemmen.

Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Dock äger barnen rätt att fullfölja sin skolgång om så önskas.

§ 12 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, samt lägst noll och

högst fem suppleanter.

Föreningsstämman utser ordförande för styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är

närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

Styrelsens ordinarie ledamöter väljes för högst två år. Styrelsens suppleanter väljes fram till nästa föreningsstämma.

Styrelsen utser emellan sig kassör och sekreterare.

§ 13 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en till två revisorer jämte noll till två

suppleanter.

§ 14 Valberedning

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två till fyra personer som utgör valberedning. En av dessa är sammankallande. Dessutom skall noll till två suppleanter utses.

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

§ 16 Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till föreningens revisorer avge årsredovisningshandlingar.

Revisorerna skall senast två veckor före föreningsstämman till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse .

§ 17 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

§ 18 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem kan delta i beslut på föreningsstämma genom närvaro eller fullmakt. Högst tre fullmakter per närvarande medlem är tillåten.

Föreningens anställda har rätt att utse en representant, vilken erhåller yttranderätt och rätt att till protokollet anteckna sin mening.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före maj månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av en eller två justeringsmän och tillika rösträknare.

4. Fråga om stämman blivit i utlyst i behörig ordning.

5. Presentation av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

7. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

9. Beslut om eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

10. Beslut om budget.

11. Beslut om eventuell årsavgift för nästkommande år.

12. Beslut om månadsavgift för fritidshemsplats.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.

14. Val av ordförande.

15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

16. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas.

17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 18. Beslut om antal personer i valberedning och suppleanter som ska väljas.

19. Val av valberedning och eventuella suppleanter.

20. Behandling av inkomna motioner, som har inlämnats till styrelsen senast en månad före föreningsstämman.

Ärende till övriga frågor skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan föreningsstämman.

§ 19 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske skriftligen eller per e-post, tidigast fyra veckor

och senast två veckor före ordinarie stämma.

Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast en vecka före stämman.

Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas

kännedom skriftligen eller per e-post.

Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta, skriftligen eller per e-post.

§ 20 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen föreningsstämman i förväg

beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen finner nödvändigt eller då

det för uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst en tiondel (1/10) av

föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom fjorton (14) dagar från det styrelsen erhåller begäran

enligt första stycket. Av kallelsen skall framgå vad som skall behandlas på föreningsstämman.

§ 21 Stadgeändring

För ändring av stadgarna gäller vad som föreskrivs i 7 kap. 14 och 15 §§, Lagen

om ekonomisk förening.

§ 22 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall medlemmarna få tillbaka sina inbetalda insatser.

Vad som därefter återstår skall tillfalla kommunen för utveckling av skol- och

fritidshemsverksamhet i kommunen.

I de fall upptagningsområdet omfattar mer än en kommun, får utbetalningen

proportioneras efter kommunens bidrag till verksamheten.

Upplösning av föreningen beslutas enhälligt på ordinarie eller extra

föreningsstämma eller med enkel resp. 2/3 majoritet av de röstande på två på

varandra följande extra föreningsmöten.

§ 23 Överskottsfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, föras i ny räkning.

§ 24 Likvidation

Föreningen skall träda i likvidation då:

a) verksamhetens omfattning understiger vad som i bidragshänseende kan

betraktas som friskola eller fritidshem, eller

b) ändrade bidragsregler eller annan omständighet gör att föreningen inte längre

kan bedriva avsedd skol- eller fritidshemsverksamhet.

Föreningen behöver dock inte träda i likvidation om situationen bedöms som

tillfällig och förutsättningar för verksamheten beräknas finnas inom ett år.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.