18 december, 2017

Förskola

previous arrow
next arrow
Slider

En dag på Syrenen

6.00 Förskolan öppnar
7.30 Frukost
8.00 Barnen utforskar, undersöker, leker och erbjuds aktiviteter både inomhus och utomhus
11.30 Lunch
12.15 Vila (sovvila, sagoläsning)
Lek och aktiviteter inomhus eller utomhus
14.30 Mellanmål
15.00 Lek inomhus eller utomhus
18.00 Förskolan stänger

Förskolans verksamhet utgår från läroplanens (Lpfö98/16) mål och riktlinjer samt från verksamhetens egna mål. Inbjudande pedagogiska lärmiljöer, både inom- och utomhus, främjar barnens utveckling och lärande inom olika områden så som värdegrunden, matematik, språk, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelse och skapande verksamhet. I barnens utveckling och lärande använder vi olika typer av digitala verktyg. Varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och sin egen förmåga.

Verksamheten bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och för det som finns runt omkring dem. Utifrån läroplanens riktlinjer utgör utforskande, nyfikenhet och lust att lära grunden i den pedagogiska verksamheten och på olika sätt används och tillvaratas barnens intressen och erfarenheter. Omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar på ett pedagogiskt sätt en helhet. Barnen ska känna glädje, trivsel, trygghet och delaktighet när de vistas i förskolans verksamhet.

Temaarbete, Grön Flagg (ett aktivt miljöarbete), samverkan men skola/fritids, idrott och skogsutflykter är återkommande aktiviteter i verksamheten. Musik, drama, rörelse och skapande aktiviteter är andra viktiga delar i verksamheten.

Vi tror på att lära genom att göra och att lekfull inlärning är en viktig del i det livslånga lärandet. Förskolan samverkar med skolan och fritidshemmet där samma förhållningssätt och värdegrundsarbete går som en röd tråd genom hela verksamheten.