28 december, 2017

Historik

Historik över Jungs skola som blev Jungs Friskola och numer är Broholmskolan Jung

Den 9 februari 1929 beslöt kyrkostämman i Jung att man skulle ansöka om lån för att kunna bygga en ny skola i Jung. Den 5 juni samma år så enades man om att köpa en tomt på Skumpagårdens mark för att där kunna bygga ett skolhus med två lärosalar och två lärarinnebostäder. Till sin hjälp under denna process hade byborna tre kloka rådgivare nämligen folkinspektör Björkman, konsulent Nordqvist och provinsialläkare Hultén.

Skolhuset byggdes av byggfirman Pettersson-Fahlgren från Jung-Kvänum till en kostnad av 28 000 kr. Den 22 september 1930 invigdes det nya skolhuset. Senare kom skolan att övergå till kommunal ägo och drevs därefter av kommunen under många år. Verksamheten i skolan har under tiden i kommunal regi genomgått ett antal större och mindre förändringar. Under en period fick var tredje årskull barn ifrån Jung inte gå i skola där (eftersom det bara fanns två klassrum) utan fick börja direkt i Kvänum istället. Under en annan period gick barnen ifrån Jung åk ett och två i Jung och därefter fick man gå åk tre i Kvänum. Förskoleklassen har flyttats till skolan, verksamheten började bedrivas i B-form (åk 1-3 i samma klassrum) och Jungs skola tillsammans med Jungs förskola blev ett eget rektorsområde. I vissa perioder under den tid skolan drevs i kommunal regi så har det pratats av och till om nedläggning.

Hösten 2007 började kommunen återigen diskutera nedläggning av skolan pga. att det i kommunen totalt sett sjunkande elevantalet. Jungborna slöt upp kring sin skola och det arbetades intensivt med att försöka förmå kommunen att bevara skolan. Den goda verksamheten på skolan, skolans betydelse för bygden och dess kulturhistoriska värde lyftes fram genom ett antal möten, insändare och aktioner men kommunen landade ändå i ett beslut om att Jungs skola skulle läggas ned. Kommunen lämnade dock dörren öppen för en annan möjlighet – skolan skulle egentligen enligt beslutet ha lagts ner 1 juli 2009 men om Jungborna planerade att ansöka om att få starta friskola så lovade kommunen att driva skolan ett år till eftersom en ev. friskola inte kunde starta förrän höstterminen 2010.

En intensiv period följde då Jung Friskola Ekonomisk förening bildades för att driva friskolan, förutsatt att ansökan blev godkänd. Styrelsen för den nystartade föreningen behjälpta av personalen la ner mycket möda och många timmar för att få ihop en ansökan till Skolinspektionen, som skickades in i mars 2009. Ansökan skulle inte bara innehålla en redogörelse för den pedagogiska verksamheten utan också en redogörelse för ekonomin, det förväntade elevunderlaget, det krävdes lånelöfte från bank och avtal med kommunen om att få köpa fastigheten, redogörelse för hur skolmaten, idrottsundervisning och slöjdundervisning skulle lösas m.m. Efter att ansökan var inskickad följde en lång period av ovisshet tills beslutet kom, som en mycket välkommen julklapp, den 23 december 2009 – ansökan var godkänd! Mer möda (välkommen sådan!) och ännu fler timmar lades ner av både styrelsen och personalen (som samtliga valde att stanna kvar på skolan) innan Jungs friskola kunde invigas den 24 augusti 2010, dvs. 80 år (så när som på en månad) efter att Jungs skola invigdes första gången. Bildningsnämndens ordförande höll tal i samband med invigningen och kallade Jungs skola för en ”diamant”.

Ganska snart efter att skolan invigdes påbörjades tankar kring att även bedriva förskoleverksamhet i anslutning till skolan. Detta för att få en röd tråd i verksamheterna men också för att få en större helhet och trygghet för både barn och föräldrar i Jung med omnejd. Till att börja med undersöktes möjligheten att få ta över drift och pedagogisk verksamhet av den befintliga kommunala förskolan i Jung i dess lokal. Då kommunen nekade friskolan detta påbörjades processen att ansöka och se över möjligheterna att bygga en egen förskoleavdelning i direkt anslutning till den befintliga skolan och där bedriva förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Efter mycket arbete stod en ny förskolebyggnad färdig och förskolan Syrenen invigdes den 1 oktober 2012. Många föräldrar valde att placera sina barn i vår nya förskola vilket gjorde att kön växte ganska snabbt. Då kommunen tog beslut att lägga ner sin förskola i Jung i juni 2014 påbörjades ytterligare en process att bygga ännu en ny förskoleavdelning på friskolan. Första spadtaget till denna togs i april 2014 och 15 januari 2015 invigdes ytterligare en förskoleavdelning med pompa och ståt. Sedan 2015 finns således två förskoleavdelningar, Vita och Lila Syrenen, i direkt anslutning till skola och fritids på Jungs friskola. Efterhand som antalet barn i förskolan ökade utökades med ytterligare en förskoleavdelning, Glädjen.

Efter mycket arbete, diskussioner och beslut i Jungs friskolas ekonomiska förening tog Broholmskolan i Lidköping över huvudmannaskapet för verksamheten den 1 juli 2021. Vid läsårsstart 2021-2022 bedrivs också undervisning för årkurs 4 och fortsättningsvis även för årskurs 5. Verksamheten består då av förskola för barn 1-5 år, skola F-5 samt fritidshem. Efter huvudmannabytet heter skolan Broholmskolan Jung och verksamheten hyr lokalerna av fastighetsbolaget BIGAW som förvärvat fastigheten 1 juli 2021.