1 januari, 2018

Om Jungs Friskola

Broholmskolan Jung ligger i byn Jung, mitt ute på Vara-slätten. Skolans huvudman är Broholmskolan i Lidköping. På enheten finns förskolan Syrenen för barn mellan 1-5 år, förskoleklass, grundskola åk 1-5 och fritidshemmet Lyckan. Det sker samverkan mellan förskola, skola och fritids bland annat genom fadderverksamhet, prao, gemensamma aktiviteter och lärandetillfällen. Aktiviteterna fokuserar främst på fysisk aktivitet, sång och musik. 

Alla verksamheterna utnyttjar närheten till skog för lek och lärande och vistas mycket utomhus på skolgård och förskolegård. Skolans utomhusmiljöer bidrar och inspirerar till fysisk aktivitet, lek och utforskande samt skapar stor nyfikenhet bland barn och elever.